RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych Twojego dziecka/podopiecznego jest Sokólski Ośrodek Kultury z siedzibą: 16-100 Sokółka, ul. Grodzieńska 1, tel. +48 711 24 35 – e-mail: poczta@it.sokolka.pl

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych w SOK mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych Panią Justyną Kułakowską pod adresem e-mail: poczta@it.sokolka.pl lub pod adresem Os. Centrum 21, 16-100 Sokółka. Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. SOK przetwarza dane osobowe na podstawie:

Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 1991 nr 114 poz.495);

art. 6 pkt 1 lit. a rozporządzenia RODO – na podstawie wydanej przez Państwa zgody;

art. 6 pkt 1 lit. b rozporządzenia RODO – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy;

art. 6 pkt 1 lit. c rozporządzenia RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze;

art. 6 pkt 1 lit. f rozporządzenia RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora;

SOK wykonuje zadania publiczne o charakterze kulturalnym, sportowym i rozrywkowym. Sok realizuje zadania i obowiązki, o których mowa w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej , ustawie o finansach publicznych, ustawie o statystyce publicznej oraz ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dane gromadzone i przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz działalności statutowej. Państwa dane przetwarzane na podstawach prawnych m.in ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec domu kultury, na podstawie zawartych umów oraz wyrażonych zgód. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W zależności od czynności przetwarzania, któremu poddawane są Państwa dane osobowe, podanie danych osobowych może być dobrowolne, niezbędne do realizacji umowy lub wymagane przepisami prawa.

Dane dotyczące wizerunku Gości – są przetwarzane w związku z wykonywaniem zadań w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) i służą do następujących celów dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej, co obejmuje również przetwarzanie w celach archiwalnych. 

Adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu mogą być przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu powiadamiania o organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich i przekazywania informacji o działalności SOK. Zgoda może być w dowolnym momencie wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcą danych osobowych może być podmiot udzielający wsparcia usług IT oraz inne podmioty, którym powierza się przetwarzanie danych, z zastrzeżeniem, że takie podmioty nie nabywają praw do samodzielnego decydowania o przetwarzaniu tych danych, a jedynie wykonują polecenia SOK. 

Okres przechowywania danych wynosi: 

1) dla danych przetwarzanych a podstawie umowy  – nie więcej niż 6 lat,

2) dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia; 

3) dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej – nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach archiwalnych; 

4) dla danych w postaci wizerunku – nie dłużej niż jest to niezbędne do celu, do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu.

6) dla danych przetwarzanych na podstawie zgody  – do czasu wycofania tej zgody – lecz nie dłużej niż przez 5 lat od dnia jej udzielenia. 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo: 

  • cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem czynności przetwarzania dokonanych przez jej cofnięciem. 
  • dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, 
  • usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),  
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  
  • prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, 
  • prawo wniesienia sprzeciwu.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych skutkuje odmową korzystania z usług SOK.

Skip to content